ผลการรับประทานอาหารสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพจากมะเกี๋ยง (Cleistocalyx nervosum var. paniala) ต่อความดันโลหิตสูงระดับเล็กน้อยและไขมันในเลือด

หัวหน้าโครงการ : ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน
นักวิจัยร่วมโครงการ : ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ ,ณัฐชัย เที่ยงบูรณธรรม ,พยุงศักดิ์ มะโนชัย, รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บทคัดย่อ : การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการดื่มและไม่ดื่มน้ำมะเกี๋ยงที่มีต่อความดันโลหิตและไขมันในเลือด โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะลำปาง ที่มีความดันโลหิตมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 แต่ไม่เกิน 160/95 มิลลิเมตรปรอท โดยการสุ่มแบบ Simple Random Sampling วางแผนการทดลองแบบ Crossover แบบ 2 ซ้ำ ให้แต่ละกลุ่มดื่มน้ำมะเกี๋ยงที่ผลิตจากสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันละ 300 มิลลิตร ทุกวันเป็นเวลา 3 เดือน และหยุดดื่มอีก 3 เดือน จำนวน 2 รอบ สลับกัน วัดความดันโลหิต ทุก 2 สัปดาห์ และวัดโคเลสเตอรอลทุกเดือน ผลการศึกษาพบว่า หลังสิ้นสุดโครงการกลุ่มตัวอย่างมีความดันโลหิตลดลงเล็กน้อยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<=0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนข้าร่วมโครงการ แต่เมื่อเปรียบเทียบในระหว่างการศึกษา พบว่า ทั้งค่าความดันโลหิตและไขมันในเลือดของกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) ระหว่างการดื่มและไม่ดื่มน้ำมะเกี๋ยง