ผลของการศึกษาการตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงต้นที่มีต่อการเจริญเติบโตของมะเกี๋ยง ณ แปลงปลูกมะเกี๋ยง สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง จ.ลำปาง โดยใช้กิ่งตอน อายุ 3 ปี ระยะปลูก 4x4 เมตร มีวิธีการตัดแต่งกิ่ง 4 กรรมวิธี คือ 1.ไม่ตัดแต่งกิ่ง 2.ตัดแต่งกิ่งโดยปกติให้มีการเจริญทั้งทางด้านสูงและด้านข้าง 3.ตัดแต่งกิ่งให้มีการเจริญทางด้านข้าง และ 4.ตัดแต่งกิ่งหนัก (hard pruning) ทำการบันทึกผลการทดลองต่อเนื่องนาน 17 เดือน พบว่าการตัดแต่งกิ่งหนักทำให้ต้นมะเกี๋ยงมีอัตราเจริญเติบโตทางด้านความสูงและความกว้างทรงพุมมากที่สุดแต่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นต่ำ วิธีการตัดแต่งกิ่งปกติให้มีการเจริญเติบโตทั้งทางด้านสูงและด้านข้าง และวิธีตัดแต่งกิ่งหนักมีการเจริญเติบโตของกิ่งใหม่ทางด้านความยาวปล้องและเส้นผ่าศูนย์กลางของกิ่งใหม่มากที่สุดหลังการตัดแต่งกิ่งครั้งที่1(6.90-7.34 เซนติเมตร และ 0.50 เซนติเมตร) แต่การพัฒนากิ่งใหม่หลังตัดแต่งระยะที่ 2 พบว่า ต้นมะเกี๋ยงที่มีการตัดแต่งกิ่งและตัดแต่งกิ่งปกติมีการออกดอกและติดผลด้านจำนวนช่อดอกต่อต้นและจำนวนการติดผลมากกว่าต้นมะเกี๋ยงที่มีการตัดแต่งกิ่งทุกกรรมวิธี ปริมาณธาตุอาหารหลักในใบมะเกี๋ยงหลังตัดแต่งกิ่งครั้งที่ 2 ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่าง

ที่มา:
http://www.lartc.rmutl.ac.th/d_Intro.php?InID=0005#