การศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมะเกี๋ยงสายพันธุ์ต่างๆ ในสภาพแวดล้อมของลำปาง III. ผลของการจัดทรงต้น Study on Growth and Development of Makiang Cultivars (Cleistocalyx nervosum var. paniala) in Lampang environment III. Effect of Tree Training

บทคัดย่อ : การศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสายพันธุ์มะเกี๋ยง จำนวน 39 สายพันธุ์ ที่คัดเลือกและทำการปลูกไว้ที่สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง ในรอบปี 2548 การเจริญเติบโตเฉลี่ยทั้งปีของต้นมะเกี๋ยง 39 สายพันธุ์ พบว่าขนาดความสูงของต้น อยู่ระหว่าง 144.5 – 188.7 ซม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงพุ่ม อยู่ระหว่าง 144.6 – 169.9 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นเหนือรอยแผล 10 ซม. อยู่ระหว่าง 1.72 – 2.65 ซม. ในขณะที่มีการแตกกิ่งอยู่ระหว่าง 3.3 – 4.8 กิ่งต่อต้น ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนก๊าซของใบมะเกี๋ยง พบว่าประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงของใบมีค่าอยู่ระหว่าง 6.11 – 6.87 µmol m-2 s-1 การคายน้ำมีค่าอยู่ระหว่าง 1.10 – 1.31 m mol m-2 s-1 การยอมให้ก๊าซผ่านของปากใบมีค่าอยู่ระหว่าง 0.02 – 0.06 mol m-2 s-1 ประสิทธิภาพการทำงานของคลอโรฟิลล์ (Fv/Fm) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.652 – 0.871 ทำการคัดเลือกสายพันธุ์ LP020 ปลูกในแปลงศึกษาการใช้น้ำและธาตุอาหารพืช เพื่อศึกษาการจัดทรงต้น 2 รูปแบบ (S- และ V-shape) ที่มีต่อการเจริญเติบโต การใช้น้ำและผลผลิตพบว่า การใช้น้ำของมะเกี๋ยงต้น S–shape มีการใช้น้ำสูงสุดคือ 18.85 ลิตรต่อต้นต่อวัน และต้นที่มีการจัดรูปทรง V–shape พบว่ามีการใช้น้ำสูงสุด 18.50 ลิตรต่อต้นต่อวัน ในเดือนตุลาคม การสังเคราะห์แสง การคายน้ำ การยอมให้ก๊าซผ่านของปากใบ ประสิทธิภาพการทำงานของคลอโรฟิลล์ ต้นที่มีการจัดรูปทรงต้น V–shape สูงกว่า S–shape ศักยภาพน้ำในใบ ต้นที่มีการจัดรูปทรงต้น V–shape มีศักยภาพน้ำในใบพืชสูงกว่า (ค่าลบน้อยกว่า) S–shape น้ำหนักแห้งของทั้งต้น ต้น S–shape มีมากกว่าต้นที่มีการจัดรูปทรงต้น V–shape ดัชนีพื้นที่ใบของพืช ต้นที่มีการจัดรูปทรงต้น V–shape มีมากกว่าต้น S–shape ในขณะที่ ดัชนีน้ำหนักแห้งของใบของต้น S–shape มีมากกว่าต้นที่มีการจัดรูปทรงต้น V–shape ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของต้น S–shape และต้นที่มีการจัดรูปทรงต้น V–shape ไม่มีความแตกต่างกัน
หัวหน้าโครงการ : สัญชัย พันธโชติ
นักวิจัยร่วมโครงการ : ชิติ ศรีตนทิพย์, สันติ ช่างเจรจา, อภินันท์ เมฆบังวัน และคณะ
วันเริ่มโครงการ : 03/01/2548
วันสิ้นสุดโครงการ : 30/12/2548

ที่มา : สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง