makiang_fruit.gifMK-ABSTRACTS
บทคัดย่องานศึกษาวิจัยพืชมะเกี๋ยง

คลิกชื่อเรื่องเพื่อลิงค์ไปยังหน้าบทคัดย่อ สำหรับท่านที่สนใจรายงานฉบับสมบูรณ์
กรุณาติดต่อผู้ทำวิจัยได้โดยตรง

1. การพัฒนาอาหารสำเ็ร็จรูปเพื่อสุขภาพจากมะเกี๋ยง (Cleistocalyx nervosum var. paniala)
2. ผลการรับประทานอาหารสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพจากมะเกี๋ยง (Cleistocalyx nervosum var. paniala) ต่อความดันโลหิตสูงระดับเล็กน้อยและไขมันในเลือด
3. ผลของการตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงต้นที่มีต่อการเจริญเติบโตของมะเกี๋ยง (Cleistocalyx nervosum var.paniala)
4.การศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมะเกี๋ยงสายพันธุ์ต่างๆ ในสภาพแวดล้อมของลำปาง III. ผลของการจัดทรงต้น Study on Growth and Development of Makiang Cultivars (Cleistocalyx nervosum var. paniala) in Lampang environment III. Effect of Tree Training
5.