.
CMU.png
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่ปลูก : พ.ศ. 2553
พื้นที่ปลูก 3 ไร่
จำนวนต้น 301 ต้น
วัตถุประสงค์
  • เพื่อทดสอบมะเกี๋ยงสายพันธุ์ดี
  • เพื่อศึกษาวิจัยวิธีขยายพันธุ์ที่เหมาะสม
  • เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะเกี๋ยงเชิงอุตสาหกรรม
ลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศ
  • อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 300 เมตร
  • พื้นที่ราบ
  • ดินส่วนใหญ่เป็นชุดแม่ริม
  • สังคมพืชดั้งเดิมเป็นป่าผลัดใบ
การศึกษาวิจัย
สถานะ
คณะนักวิจัย/หน่วยงาน
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะเกี๋ยงเชิงอุตสาหกรรม
ชุดโครงการวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์ มช.
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางจากสารสกัดมะเกี๋ยง
ชุดโครงการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ ม.ช.
การคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์ที่เหมาะสมต่อการผลิตไวน์มะเกี๋ยง
ชุดโครงการวิจัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.ภาพการดำเนินการปลูกสวนมะเกี๋ยงเชิงการค้า
ณ สถานีฝึกอบรมและปฏิบัติการเกษตร แม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Makiang_CMU04.jpgMakiang_CMU07.jpg
<<< ภาพการให้น้ำแบบหัวจ่าย
mini-sprinkler ขนาด 120 ลิตร/ชม.
Makiang_CMU06.jpg
<<< ภาพการวางท่อย่อยระหว่างแปลงขนาด 25 มม.
Makiang_CMU05.jpg
<<< ภาพการวางระบบน้ำแบบท่อฝังใต้ดินขนาด
2 นิ้ว บริเวณหัวแปลง
Makiang_CMU02.jpgMakiang_CMU01.jpg
<<< ภาพแปลงปลูกมะเกี๋ยงระยะปลูก 4x4 เมตร
ที่อายุ 4 เดือน พื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 301 ต้น
ที่มาภาพ : ผศ.ดร.ดรุณี นาพรม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่