DAO.png

กรมวิชาการเกษตร

แปลงปลูกที่ 1 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงเชียงราย (วาวี)

อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย


ปีที่ปลูก : พ.ศ. 2542
พื้นที่ปลูก 50 ไร่
จำนวน 650 ต้น
วัตถุประสงค์
 • เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์มะเกี๋ยงบนพื้นที่สูง
 • เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยการปลูกมะเกี๋ยงบนพื้นที่สูง
ลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศ
 • อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1450 เมตร
 • เป็นพื้นที่ลาดชันและร่องห้วย น้ำไหลตลอดปี
 • สังคมพืชดั้งเดิมเป็นป่าดิบเขา
การศึกษาวิจัย
เรื่อง

คณะนักวิจัย/หน่วยงาน
1.การศึกษาการเจริญเติบโต

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย/อพ.สธ.
2.การศึกษาการให้ผลผลิต

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย/อพ.สธ.
3.การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย/อพ.สธ.
4.การศึกษาวิจัยชีววิทยาการออกดอก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/อพ.สธ.
5.การศึกษาวิจัยโรคและแมลงศัตรู

ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายDAO.png
แปลงปลูกที่ 2 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรห้างฉัตร ลำปาง
ปีที่ปลูก : พ.ศ.
พื้นที่ปลูก : 40 ไร่
จำนวนต้น :
วัตถุประสงค์
 • เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์
 • เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัย
ลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศ
 • อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 325 เมตร
 • เป็นพื้นที่ราบ
 • เป็นดินทรายผสมกรวด
 • สังคมพืชดั้งเดิมเป็นป่าผลัดใบ
การศึกษาวิจัย
เรื่อง

คณะนักวิจัย / หน่วยงาน
1.การศึกษาการเจริญเติบโต

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรห้างฉัตร / อพ.สธ.
2.การศึกษาการให้ผลผลิต

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรห้างฉัตร
3.การศึกษาวิจัยโรคและแมลงศัตรู

ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้นำมะเกี๋ยงหลากสายพันธุ์ขึ้นไปทดลองปลูก ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย (วาวี) (เดิมคือ ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย) บนดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ปี 2542 จำนวน 50 ไร่ ปัจจุบันต้นมะเกี๋ยงสูงประมาณ 10 เมตร และได้เริ่มออกดอกจำนวนมาก...
MK_Wawee4.jpg
MK_Wawee1.jpg
MK_Wawee3.jpg
MK_Wawee4.jpg
ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2553