พืชอนุรักษ์ อพ.สธ. : น้อยหน่าเครือ (Kadsura spp.)
การศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก น้อยหน่าเครือ (Kadsura spp.)Kasura.jpg.
ข้อมูลพื้นฐาน
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์การใช้ประโยชน์


KMP.gif