.
MJU.png

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ

Maejo University - Phrae Campus


ปีที่ปลูก : (ครั้งแรก) 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553

พื้นที่ปลูก : 17 ไร่

จำนวน 1065 ต้น

วัตถุประสงค์
  • เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทดสอบพันธุ์
  • เพื่อศึกษาวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชามะเกี๋ยง
  • เพื่อศึกษาวิจัยการจัดการสวนและการให้ผลผลิตผลสด
  • เพื่อศึกษาวิจัยการจัดการสวนสำหรับทำชามะเกี๋ยง
  • เพื่อเป็นแหล่งผลิตต้นกล้าพันธุ์
ลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศ
  • อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เมตร
  • เป็นพื้นที่เนินเขา
  • เป็นดินทรายปนหินกรวด
  • สังคมพืชเป็นป่าเต็งรัง
การศึกษาวิจัย
เรื่อง

คณะนักวิจัยและ / หน่วยงาน
1. การเจริญเติบโต

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
2. การบริหารจัดการและการเขตกรรม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
3.การแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากผลมะเกี๋ยง (น้ำผลไม้พร้อมดื่ม ไวน์ แยม)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
4.การแปรรูปมะเกี๋ยงหยีจากผลมะเกี๋ยงสุก

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
4.การศึกษาวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาจากใบมะเกี๋ยง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
การปลูก
ครั้งที่
วันที่ปลูก
พื้นที่
ครั้งที่ 1
27 สิงหาคม 2553
2 ไร่
ครั้งที่ 2
3 ธันวาคม 2554
5 ไร่
ครั้งที่ 3
11 มิถุนายน 2555
4 ไร่
ครั้งที่ 4
3 กันยายน 2555
2 งาน
ครั้งที่ 5
9 กรกฏาคม 2556
4 ไร่
ภาพการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทั่วไป
MJU_Phrae Harvet 2014_4.jpg
<<< ภาพผลมะเกี๋ยงดิบในระยะแก่เต็มที่ก่อนเข้าสู่ระยะสุกแก่ต่อไป
(ภาพถ่ายวันที่ 16 กรกฏาคม 2557)
MJU_Phrae Harvet 2014_3.jpg
<<< นักวิจัยกำลังช่วยกันขึงตาข่ายแสลนใต้ต้นมะเกี๋ยงเพื่อเตรียมเก็บผลสุกเมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2557
MJU_Phrae Harvet 2014_2.jpg
<<< นักวิจัยกำลังขึงตาข่ายแสลนใต้ต้นมะเกี๋ยงเพื่อเตรียมเก็บผลสุก
เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2557
MJU_Phrae Harvet 2014_1.jpg
<<< นักวิจัยกำลังขึงตาข่ายแสลนใต้ต้นมะเกี๋ยงเพื่อเตรียมเก็บผลสุก
เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2557
MJU_Makiang_Phrae1.jpg
<<<การบานของดอกมะเกี๋ยงครั้งแรก วันที่ 17 เมษายน 2557
MJU_Phrae 01.jpg

MJU_Phrae 02.jpg
<<<_ภาพการเยี่ยมชมแปลงปลูกมะเกี๋ยง
ของคณะนักวิจัยการใช้ประโยชน์จากพืชมะเกี๋ยง (ภาพถ่าย : 14 มกราคม 2555)
MJU_Phrae 04.jpg MJU_Phrae 03.jpg
<<<_ภาพการทาบกิ่งต่อยอดมะเกี๋ยงพันธุ์ดีบน
ต้นตอที่ปลูกจากเมล็ด
(ภาพถ่าย : 14 มกราคม 2555)
Flower_07-03-2557.jpg
<<การออกดอกของต้นมะเกี๋ยงครั้งแรก
ของแปลงปลูก ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ เป็นการออกดอก
ของต้นที่ปลูกจากเมล็ดที่อายุ 4 ปี
(ภาพถ่าย :6 มีนาคม 2557)
Makiang MJU Phare.jpg
<<<_การออกดอกติดผลนอกฤดู ของมะเกี๋ยง
ที่ปลูกจากเมล็ดที่อายุ 4 ปี
(ภาพถ่าย : 18 กุมภาพันธ์ 2557)