office1.jpg
ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ภาคเหนือ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 63 หมู่ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

แผนที่ตั้งสำนักงานศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
avatars myspace with Gickr

ภาพพิธีเปิดศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ภาคเหนือณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553พิธีเปิดโดย : รศ.ดร. เทพ พงษ์พานิช อดีตอธิการบดี ม.แแม่โจ้: นายพรชัย จุฑามาศ รอง ผอ. อพ.สธ.